mobil:+3620 337 0732

Hétfő-Vasárnap: 08.00-20.00

közösségi 

A Holovits Vitorlásiskola és Yacht Charter Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

Érvényes: 2019. május 1-től

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Holovits Charter Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2142. Nagytarcsa, Boglárka u.9/1., cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-181356, adószáma: 25569263-2-13, képviseli: Holovits-Bach Éva/Holovits Huba ügyvezető), mint Bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó) és a Bérbeadó által nyújtott szolgáltatásokat igénybevevő Bérlő (a továbbiakban: Bérlő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A jelen ÁSZF általános szerződési feltételeivel összhangban Bérbeadó és Bérlő (a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) az egyedileg megkötött bérleti szerződésben (a továbbiakban: Bérleti szerződés) rendezik a jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdéseket. A jelen ÁSZF az alábbi tartalommal jön létre:

1. A Bérbeadó által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó közös szerződési feltételek

1.1. Értelmező rész

* Bérbeadó: A magyar társasági jog szabályai szerint Magyarországon bejegyzett jogi személy, aki a Bérlővel szerződést köt.

* Bérlő: A magyar polgári jog szabályai szerint cselekvőképes, nagykorú természetes személy, vagy jogi, illetve nem jogi személy, aki nincs akadályoztatva, vagy korlátozva ügyeinek vitelében és az ajánlat elfogadásával érvényesen írásban szerződést köt Bérbeadóval.

* Check-in: A bérleti időszak kezdetén a hajó Bérlő általi átvétele a Bérbeadótól – ideértve a felszerelések és tartozékok minőségi és mennyiségi ellenőrzését is.
* Check-out: A bérleti időszak végén a hajó Bérbeadó általi átvétele az Bérlőtől – ideértve a felszerelések és tartozékok minőségi és mennyiségi ellenőrzését is.
* Foglaló: A szerződés megkötésekor Bérbeadónak átutalt pénzösszeg, mely a bérleti díjba beleszámít. A teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót pedig kétszeres mértékben köteles visszaadni az itt meghatározott korlátozásokkal.

* Hajóvezetői engedély: a 15/2001 (IV. 27.) KöViM rendelet 4. melléklet I. fejezet 2. pontjában vagy 4. pontjában meghatározott képesítés a kedvtelési célú vitorlás kishajók vezetéséről.

* Kormányos: a 15/2001 (IV. 27.) KöViM rendelet 4. melléklet I. fejezet 2. pontjában vagy 4. pontjában meghatározott képesítéssel rendelkező természetes személy.

* Vitorlás hajó: A 2/2000 (VII. 26.) KöViM rendelet 1. mellékletének 1.2.1. pontjában írt „C” típusnak megfelel és a szükséges szakhatósági engedélyekkel rendelkezik.

1.2. A szolgáltatás tárgya

Jelen szerződési feltételek a Bérbeadó tulajdonát képező Jeanneau 36i vitorlás hajónak (továbbiakban röviden: Hajó) a Bérleti szerződésben meghatározott időszakra történő bérbeadására és/vagy kormányosi szolgáltatás nyújtására vonatkozik, és elválaszthatatlan részét képezi a Felek által megkötött Bérleti szerződésnek. A hajóbérleti szolgáltatás aktuális díjszabását Bérbeadó a honlapján teszi közzé és a Bérleti szerződésben pontosítja.

1.3. A szolgáltatás hatálya

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed Magyarország területén minden olyan hagyományos vagy távollévők között kötött kereskedelmi szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződésre, amely Szerződő Felek között jön létre, ideértve a Bérbeadó nevében eljáró, szerződéskötésre jogosult harmadik személyeket is.

2. Szerződéskötés szabályai

2.1. Írásban történő szerződéskötés feltételei

2.1.1. Az Bérlő a Bérbeadóval közvetlenül, vagy általa megbízott harmadik személyen keresztül írásban köti meg a jelen ÁSZF 1.2. pontban meghatározott tárgyú szerződést.

A megbízottként eljáró harmadik személy kizárólag Bérbeadó nevében, a megbízás tartama szerint jár el, sem Bérbeadó, sem Bérlő számára többletkötelezettséget nem vállalhat jelen szerződés tartalmához képest.

2.1.2. A Bérbeadó honlapján közzétett információk nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak. A Felek között létrejön a szerződés, ha a Bérlő írásban jelzi Bérbeadó felé, hogy az ajánlatát elfogadja. Az e-mail útján történő kommunikáció is írásbeli közlésnek minősül. A létre nem jött szerződés miatti felelősségét Bérbeadó kizárja.

2.1.3. Abban az esetben, ha Bérlő a check-in megadott időpontjához képest - napi bérlés esetén 4 órán, hétvégi vagy egész hetes bérlés esetén 24 órán belül - neki felróhatóan nem veszi át a hajót és előzetesen írásban sem mentette ki magát, úgy Bérbeadó jogosult szóban, írásban, vagy ráutaló magatartással elállni a szerződéstől. Az elállás a szerződést felbontja, a szerződés kötésének időpontjára. Bérbeadó nem kötelezhető a már Bérlő részéről teljesített befizetés visszaszolgáltatására.

2.1.4. Amennyiben Bérbeadónak felróható okból a szolgáltatást a megjelölt helyen és időben nem tudja teljesíteni, úgy törekszik arra, hogy 24 (huszonnégy) órán belül hasonló tulajdonságokkal rendelkező másik hajót biztosítson a Bérlőnek. Ha Bérlő nem fogadja el a csereként felajánlott hajót, úgy Bérlő választhat, hogy kívánja-e másik időpontban igénybe venni a szolgáltatást, vagy Bérbeadó térítse vissza részére a befizetett, jelen ÁSZF 6.1. pontjában és a Bérleti szerződésben rögzített Bérleti díjat. Bérbeadó a szerződés neki felróható nem teljesítése esetén sem kötelezhető Bérlő irányába kártérítés megfizetésére.

2.1.5. A Bérbeadót a Bérlő által tévesen megadott adatokra visszavezethető késedelmes, vagy hibás teljesítésért, vagy nem teljesítésért semminemű felelősség nem terheli. Aktív rendelést érintő adatok módosítására vagy Bérbeadó központi e-mail címén:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. van lehetőség a szerződés aláírását követő 8. (nyolcadik) napig, azonban legfeljebb a check-in időpontját megelőző 15. (tizenötödik) napig.

A szerződés a Felek között érvényesen a Bérbeadó által tett ajánlat írásos elfogadásával jön létre, Bérbeadó által rendszeresített megrendelőlapon. A fenti feltételek bármelyikének hiányában Bérbeadó nem kötelezhető a szolgáltatás teljesítésére.

3. A hajó átadása

3.1. Bérlő a check-in megkezdése előtt köteles bemutatni Bérbeadónak a jelen ÁSZF 1.1. pontjában meghatározott kormányos Hajóvezetői engedélyét. Bérlő a Bérleti szerződés és jelen ÁSZF aláírásával egyidejűleg tudomásul veszi, hogy amennyiben nincs érvényes hajóvezetői engedéllyel rendelkező hajóvezetője a hajónak, úgy a hajót csak szálláshelyként használhatja és azzal a kikötőhelyet nem hagyhatja el. A Hajó vezetője köteles bemutatni érvényes hajóvezetői engedélyét, valamint a személyazonosító igazolványát és lakcímkártyáját, melyről a Bérbeadó a szerződéshez csatolt másolatot készíthet.

3.2. A Bérbeadó gondoskodik arról, hogy a hajó(k) hajólevéllel, a törvények által előírt biztonsági és mentőfelszereléssel ellátva állnak a Bérlő rendelkezésre. Bérbeadó a hajót rendeltetésszerű használatra alkalmas, üzemképes állapotban, a tartozéklistán feltüntetett tárgyakkal együtt, kitakarított állapotban bocsátja a Bérlő rendelkezésére.

Bérlő köteles legkésőbb a bérleti időszak végére Bérbeadónak az átvételkori állapotnak megfelelően a hajót a felvétel helyén visszaadni. A check-in és a check-out helye: Balatonföldvár, BAHART kikötő, kivéve, ha a Felek a Bérleti szerződésben másként állapodnak meg.

Ha Bérlő nem tudja a felvételi kikötőben leadni a hajót, úgy a felmerült többletköltségek (különösen: túlhasználati díj, kormányos díja, kiállási díj, stb.) megfizetésére kötelezhető. Amennyiben Bérlő a megadott időtartamig a hajót nem adja vissza Bérbeadónak, úgy köteles helytállni Bérbeadó helyett 3. személy irányába, megfizetni az árlista szerinti túlhasználat díját és Bérbeadó ezzel felmerülő költségeit.

3.3. A Bérlő a check-in alatt köteles a hajó állapotát és felszereléseinek meglétét tételesen ellenőrizni és a tartozéklistát aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó felszólamlást a Bérbeadónak nem áll módjában elfogadni.

3.4. Bérbeadó a hajóval együtt rendelkezésre bocsátja a Balatonföldvár, BAHART kikötőben található kikötőhelyet és annak szolgáltatásait (WC, zuhanyozó, zárt parkoló hajónként 1 (egy) db gépkocsira). Bérbeadó szavatol azért, hogy a hajó és a kapcsolódó infrastruktúra a bérlet egész ideje alatt szerződésszerű használatra alkalmas legyen.

3.5. A Hajó üzemanyaggal legalább félig feltankolva kerül átadásra. A Hajón rendeltetésszerű motorhasználat átlag napi 1 (egy) üzemóra. A Hajó ennek megfelelően van üzemanyaggal ellátva. A bérleti időszak alatt az üzemanyag ezen felüli utánpótlása a balatonföldvári kikötőben való tankolás esetén Bérbeadó feladata, de a Bérlő költségére történik.

3.6. Az üzemóra átlagosan megállapított napi 3 (három) órán – heti bérlés esetén ennek duplája, azaz 6 (hat) óra - felüli túllépése esetén, a Bérlő felárat köteles fizetni, melynek nagyságrendje minden megkezdett üzemóránként 10.000,- Ft + ÁFA, azaz Tízezer forint plusz általános forgalmi adó.

4. A szolgáltatás tartalma

4.1. A Bérleti szerződés megkötése feltételezi a Bérlő részéről a hajóvezetés elméleti és gyakorlati ismeretét, amelyről Bérbeadó a kishajóvezetői engedély meglétén túlmenően nem győződik meg. Az elégtelen gyakorlati tudásból eredő kárért a Bérlő korlátozás nélkül felel.

A Bérbeadó (vagy Megbízottjai) igényelhetik, hogy a Bérlő és legénysége demonstrálja szakértelmét a Hajó biztonságos kezelésében és navigálásában akár ténylegesen a Balaton vizén, a Bérbeadóval (vagy Megbízottjával) a fedélzeten. Amennyiben a Bérlőnek és/vagy legénységének nem sikerül a Bérbeadót meggyőznie, a Bérbeadó felbonthatja a jelen szerződést, vagy (amennyiben rendelkezésre áll) egy mindkét fél által elfogadható skipper-t rendelhet a hajóra a Bérlő költségére, annyi napra, ahányat a Bérbeadó szükségesnek tart a Hajó és utasainak biztonsága érdekében. A Bérlőtől igényelt szaktudás és próbája a Bérleti szerződés szerinti bérleti időszak részét képezi. Ha e pontban Bérlő és Bérbeadó között vita merül fel, Bérbeadó azonnali hatállyal és kártérítési kötelezettség nélkül jogosult a Bérleti szerződés felmondására.

4.2. Bérlő a hajót kizárólag a Balaton hajózás számára engedélyezett vízterületén jogosult használni, figyelembe véve a Hajózási Szabályzat, más jogszabályok és a hajó technikai adottságait (merülés, tőkesúly mérete). Bérlő a Hajót nem jogosult harmadik személy részére albérletbe adni.

4.3. Bérlő nem használhatja gazdasági tevékenység végzésére a hajót. Bérlő a hajóval vitorlásversenyen nevezni kizárólag Bérbeadó kifejezett írásbeli hozzájárulásával jogosult.

Amennyiben Bérlő vitorlásversenyre veszi igénybe a hajót, úgy a bérbeadó által egyedileg meghatározott  mértékű „verseny kaució”-t köteles óvadékként letenni.

4.4. Havária, műszaki probléma, meghibásodás esetén Bérlő haladéktalanul köteles Bérbeadó kikötői képviselőjét (a Bérleti szerződésben meghatározott személy) értesíteni azzal, hogy emberélet van-e veszélyben, milyen jellegű probléma lépett fel, valamint tett-e intézkedéseket a hiba elhárítására.

4.5. Bérlő kérésére Bérbeadó szakképzett kormányost közvetít a Bérbeadó honlapján közzétett és a Bérleti szerződésben pontosított árlista szerinti külön díjazás ellenében. A kormányos kiközvetítése nem mentesíti a Bérlőt a kaució letételének kötelezettsége és a hajón illetve annak felszerelésében -a nem rendeltetésszerű használatból adódó- károkozás felelőssége alól (különös tekintettel a wc-k helytelen használatából adódó dugulásokra).

4.6. Amennyiben Bérlő jelen szerződés 3. pontjában megjelölttől eltérő helyen kívánja a hajót átvenni vagy leadni, úgy Bérbeadó a check-in, vagy a check-out időpontját megelőző 14. (tizennegyedik) nappal jelzett igényeket mindenkor egyedi -a körülmények függvényében megállapított – áron határozza meg. Az ennél később jelzett igényeket Bérbeadó nem köteles teljesíteni.

4.7. A Hajó átvételét követően az idegen kikötői szolgáltatási díjak, az üzemanyag és egyéb szükséges készletek költségei a Bérlőt terhelik.

4.8. A Bérbeadó felhívja a figyelmet a Bérlőnek arra a tényre, hogy a Hajó használatának idejére személyi balesetbiztosítással, illetve egyéb poggyászbiztosítással nem rendelkezik és ezek a biztosítások nem részei a Hajó bérbeadási szolgáltatásnak.

5. Garanciális feltételek

A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló, 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezések az irányadók. Amennyiben a bérleti időszak alatt a hajó Bérlőnek nem felróható módon meghibásodik, úgy az ügyintézésre a 2.1.4. pontban leírtak az irányadóak. Bérlőnek felróható meghibásodás esetén a javításhoz kapcsolódó összes költség Bérlőt terheli és a Bérleti díj visszatérítésére ilyen esetben nem jogosult. A költségek számításánál Bérbeadó nyilatkozata az irányadó. Amennyiben a jelzett költségek eltérnek a szokásos piaci ártól, úgy Bérlő kifogást nyújthat be Bérbeadó felé, a bizonyítás azonban őt terheli. A 3. személynek felróható kár esetén Bérlő közvetlenül a károkozóval szemben érvényesítheti követelését. Károkozás esetén Bérlőt terheli annak a bizonyítása, hogy a felmerült kárt olyan elháríthatatlan ok idézte elő, amely kívül esik Bérlő tevékenységén.

6. Fizetési feltételek

6.1. Bérlő a megrendelést követően a részére megküldött Bérleti szerződés és pro-forma számla kézhezvétele után haladéktalanul megfizeti Bérbeadó részére foglalóként a Bérleti szerződésben pontosított bérleti díj (a továbbiakban: Bérleti díj) 50 (ötven) %-át. A bérleti díj fennmaradó 50 (ötven) %-a check-in-t megelőző 14 (tizennégy) napig esedékes.

6.2. Amennyiben a Bérlő a Hajót a Bérleti szerződésben meghatározott időben nem adja át, és ingóságaitól nem üríti ki, köteles arra az időre (amíg a Hajót jogcím nélkül használja) időarányos pótdíjat fizetni. A pótdíj a mindenkori napidíj 130 (Egyszázharminc) %-a. Amennyiben a jogcím nélküli használat a következő Bérlő hajóátvételét megakadályozza, úgy a jogcím nélkül használónak kártérítést kell fizetnie.

6.3. A Bérleti díj nem tartalmazza a külső és belső takarítás költségeit. A külső és belső takarítást a Bérlő nem végezheti el saját maga, hiszen a takarítás szemleként is szolgál a Bérbeadó számára. A takarítás mindenkori költségeit a hatályos, a Bérbeadó honlapja szerinti, valamint a Bérleti szerződésben meghatározott árlista tartalmazza.

7. A Bérleti szerződés megszüntetése, az elállás joga, módja, következményei

7.1. Bérlő jogosult a megrendelést követő 8 (nyolc) napon belül, de a teljesítést megelőzően a szolgáltatástól egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával elállni a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően.

Az elállással kapcsolatos nyilatkozatát az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen is jelezheti Bérbeadónak. Az elállás a szerződést felbontja. A szerződés felbontása esetén a szerződés megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal szűnik meg és a már teljesített szolgáltatások visszajárnak, amennyiben az elállás bejelentése a bérleti időszakot legalább 7 (hét) nappal megelőzi. Minden egyéb esetben a megfizetett Bérleti díj osztja a foglaló jogi sorsát.

7.2. Bérbeadó jogosult a szerződéstől elállni, amennyiben a Bérlő a Bérleti díj teljes összegét nem rendezi felé a 6.1. pontban megjelölt időpontig. Ebben az esetben Bérlő nem jogosult a már megfizetett bérleti díj visszatérítésére.

7.3. A Hajó nem rendeltetésszerű használata rendkívüli szerződésszegésnek minősül és a Bérleti szerződés azonnali hatállyal történő megszüntetésének jogkövetkezményét vonja maga után. A rendkívüli szerződésszegés esetén a hajóbérlést meg kell szakítani, a teljes Bérleti díjat, illetve a Bérbeadó minden olyan kárát, amely a Hajóban keletkezik és a megkötött biztosítási megállapodás nem fedezi, meg kell fizetni (pl.: önrész, szándékos károkozás).

Nem rendeltetésszerű használatnak minősül különösen:

a) az ÁSZF és a Hajó Bérleti Szerződésben foglaltak be nem tartása

b) a Hajózási Szabályzat előírásainak megszegése
c) a hatályos kikötői rend be nem tartása
d) ittas, alkoholos vagy más kábítószer befolyásoltság alatti hajózás/vezetés
e) versenyzés vagy versenyen való részvétel a Bérbeadó engedélye nélkül

f) más vízi jármű vontatása (kivétel a vészhelyzet)
g) amennyiben a Bérlő nem tartja be a Hajó Bérleti szerződésében meghatározott férőhely (fekhely/utasok) létszámát, illetőleg az eltér a Bérleti szerződésben rögzített utas listától
h) a Bérlő kötelezi magát arra, hogy a Hajót és a kikötői, közös használatra szolgáló helységeket rendeltetésszerűen, gondosan, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül használja

i) amennyiben a Bérlő a Hajó belső és külső részén a használatában álló eszközök nem rendeltetésszerű használatával a hajó belső berendezésében, bútorzatában kárt okoz
(pl. tintafolt, karcolások, nem megfelelő cipő használata, ágyhuzat, ágynemű szennyezése)
j) ha háztartási céltól eltérő maró, robbanó hatású vegyi anyagot visznek fel a fedélzetre
k) ha nem a hajón kijelölt (cockpit) helyen, hanem a kabinokban dohányoznak

l) ha a Beaufort 6-os fokozat feletti viharban elhagyja a kikötőt

m) ha a hajónak megjavíthatatlan kára keletkezik vagy valamely főbb része, mint a motor, a vitorlázat, az árboc, a fenékvízszivattyú, a horgonyszerkezet, a kötélzet, a navigációs fények, a kompasz, az életmentési felszerelések stb. nincsenek megfelelően működőképes állapotban, vagy nincs elégséges üzemanyag-tartaléka és általában az időjárási feltételek, a Hajó, a legénység állapota, ill. mindezek kombinációja veszélyezteti a Hajó biztonságát

n) amikor szükséges, haladéktalanul nem csökkenti a vitorlafelületet, amely a biztonságosan kényelmes vitorlázáshoz szükséges felület, ami nem okoz túlzott feszülést vagy erőhatást az árbocon és a vitorlázatban

o) ha a Hajóval olyan területeken hajózik, amelyeket a rendelkezésre álló térképek alapján előzetesen ne tanulmányozott volna
p) ha a Hajóval éjszaka a navigációs fények működtetése vagy elégséges fedélzeti őrszemélyzet nélkül hajózik
q) amennyiben baleset-, káresemény-, meghibásodás és/vagy bármilyen feloldhatatlan akadályoztatás esetén nem tájékoztatja a Bérbeadót vagy képviselőjét az elérhető telefon-számok valamelyikén, telefonon vagy SMS-ben a 20/33-707-32-es telefonszámon.

A Hajót lehorgonyozni olyan kikötőben lehet, ahol 24 órás kikötőmesteri szolgálat biztosított. A tavon kizárólag saját felelősségre lehet horgonyozni, úgyhogy amennyiben a Hajó a Bérlő hanyagsága vagy nem megfelelő magatartása miatt elsodródik, úgy az ebből eredő vagy ezzel kapcsolatos kiszállási és mentési feladatok költségei a Bérlőt terhelik és a jegyzőkönyv felvételét követően a kaucióból levonásra kerülnek.

A Hajóra italos rekeszeket, ládákat, valamint gurulós bőröndöket felvinni szigorúan tilos. A fedélzetre lépni kizárólag arra alkalmas lábbeliben lehet (magas sarkú cipő viselése nem megengedett). Fentiek betartását a kikötő munkatársai ellenőrzik és az előírások megszegése esetén jogukban áll megtagadni a beszállást.

8. A felelősség korlátozása

8.1. Bérbeadó nem felel Bérlő és utasai életében vagy vagyonában bekövetkezett sérülés, baleset, kár esetén. Bérbeadó kijelenti, hogy a hajó érvényes felelősségbiztosítással rendelkezik, azonban a biztosítás nem terjed ki a saját hajóban bekövetkezett károkra, valamin az utasok által a hajóra vitt értéktárgyaira, személyes felszerelési tárgyaira. A kaució által nem fedezett károkat Bérlő köteles téríteni. A károk számításának módjában és összegében Bérbeadó nyilatkozata az irányadó.

8.2.Bérbeadó kizárja a felelősségét a harmadik személy felróható magatartásából vagy vis majorból (különösen: országos sztrájk, háborús-, katasztrófa-, vagy vészhelyzet, rendkívüli időjárási körülmény) eredő korlátozott szolgáltatásért. Amennyiben a Bérlő a Bérleti szerződés aláírása és a jelen ÁSZF megismerését követően bármely okból felmondja a bérletet, a felmondás időpontjáig realizált minden befizetés Bérlőnek nem jár vissza. A Bérbeadó fenntartja magának a jogot, hogy kizárólag abban az esetben fizeti vissza a foglalót, ha sikerül a Hajót egy másik Bérlőnek ugyanazon hajóbérleti időszakban és feltételekkel kiadnia. Abban az esetben, ha a Bérlő a hajóbérlet idő előtti befejezése és a Hajónak a Bérleti szerződésben meghatározott időpont előtti visszaadása mellett dönt, a Bérbeadó nem köteles a Bérleti díj arányos részének visszafizetésére. A Bérlő a bérleti jogát a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával akkor ruházhatja át harmadik személyre, ha a teljes Bérleti díj befizetésre került és a harmadik személy a jelen ÁSZF-vel és a Bérleti szerződéssel és mellékleteivel azonos tartalmú szerződést köt a Bérbeadóval.

8.3. A Hajó használata viharban: A Hajó(k) teljes körűen megfelelnek a Balatonra előírt biztonsági követelményeknek, így biztonságosak viharban is, de nem szakszerű használat folytán viharban olyan sérülések keletkezhetnek a hajótesten, motorban, kötélzeten, vitorlázatban, melyek már veszélyeztet(he)tik a hajón tartózkodók testi épségét és a hajó épségét. Az ÁSZF-ben és a Bérleti szerződésben a „vihar (előre) jelzés” alatt az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) által üzemeltetett és a Balaton partján a víz felől látható villogó fényjelző készülékek jelzéseit, illetőleg az OMSZ weboldalán található vihar előrejelzéseket kell érteni. A Hajó kijelölt kapitányának kötelessége tájékozódni az időjárási előrejelzésekkel kapcsolatosan (http://www.met.hu illetve kikötőmesteri iroda). A Beaufort 6-os fokozat felett, a Hajó használatára Bérbeadó nem jogosult. A Beaufort 6-os fokozatot meghaladó vihar esetén a nyílt vízről Bérbeadó a legközelebbi menedék kikötőbe köteles a Hajót vezetni, vagy megfelelően köteles lehorgonyozni a nyílt vízen és a nyílászárókat köteles bezárni. A kikötőből kihajózni nem szabad, amennyiben az előrejelzések, illetve a Hajó műszerei az alábbi értékeket vagy annál erősebb szelet mutatnak. 6, 20-27 csomó 40-50 km/h 25-31 mp/h 10,8-13,8 m/s Erős szél. Az esetleges Beaufort 5-6-os fokozat közötti vitorlázás során olyan hajóvezető használhatja erős szélben az hajót, aki anyagi és büntetőjogi felelősséget vállal erős szélben, a hajóban okozott károkért és a bekövetkezett személyi sérülésekért. A Beaufort 5-6-os fokozat közötti vitorlázásnál KÖTELEZŐ a mentőmellény viselése minden a Hajón tartozódó személynek. A Beaufort 5-6-os fokozat közötti vitorlázás során a Bérbeadó nem javasolja, hogy a Hajót viharjelzés ideje alatt 2 (két) évesnél fiatalabb vezetői engedéllyel használják. Amennyiben Bérbeadó a Bérlő hajóvezetői képzettségét úgy ítéli meg, hogy nem alkalmas viharban hajóvezetésre, úgy 2 (két) évesnél korábban megszerzett jogosítvány esetén is megtilthatja a Hajó használatát viharjelzés alatt.

A Hajót tilos őrzés és felügyelet nélkül hagyni hullámzástól nem védett kikötőben, vagy horgonyon állva. Ide értve az egymólós kikötőket, kétmólós kikötő bejárathoz közeli, erősen hullámzó részét. Ha a bérleti időszak bármely napján a 2. (második) fokozatú viharjelzés a nappali órák 50 %-át meghaladja, akkor a Bérlő a Hajóval a kikötőt nem hagyhatja el, ezért 1 (egy) nap hajóhasználatot a bérleti időszakon kívül, előre egyeztetett időpontban felhasználhat.,

A fenti feltételek be nem tartása esetén, ha bármilyen kár éri a Hajót, vagy a Hajó más hajóban, vagy kikötői berendezésben kárt, vagy személyi sérülést okoz, a Bérlő teljes kártérítési és büntetőjogi felelősséggel tartozik, függetlenül annak okától.

9. Egyéb tudnivalók

9.1. A Bérbeadó az Bérlő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Bérbeadó a Bérlő adatait harmadik félnek nem adja ki, ide nem értve olyan harmadik személyt, aki a szerződés teljesítésében közreműködik.

9.2. A Bérbeadó a Bérlő adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

9.3. A Bérbeadó bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

9.4. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Somogy Megyei Bíróság, illetve a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

9.5. A Felek között a szolgáltatás nyújtására magyar nyelven létrejött Bérleti szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, a Bérbeadó azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 (öt) éven át őrzi.

10. A szerződés alapjául szolgáló további jogszabályok

A Bérbeadóval kötött szerződést a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az elektronikus úton létrejött szerződést a Távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak. Bérbeadó tájékoztatásul közli, hogy a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5) számú Kormányrendeletet, valamint az Európai Parlament és Tanács 97/7/EK. ugyanezen tárgyban hozott irányelvét magára kötelezőnek ismeri el, azt jelen szerződésben alkalmazza, így különösen a polgári jog általános szabályaitól eltérően a fogyasztó hallgatólagos elfogadó nyilatkozatát, illetve nyilatkozatának hiányát nem lehet ráutaló magatartásként értelmezni. Az áru illetve szolgáltatás ellenértékét a

Bérbeadó csak megrendelés esetén követelheti. A fogyasztó a rendeletben biztosított jogairól érvényesen nem mondhat le, eltérni ezektől csak a fogyasztó javára lehet. Ilyen fogyasztóvédelmi szabály a Bérbeadót terhelő tájékoztatási kötelezettség. Legkésőbb a szerződés megkötésekor írásbeli úton köteles közölni saját adatait; a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságait, az ellenszolgáltatást az esetlegesen hozzá kapcsolódó fizetési kötelezettségekkel, a fizetés, szállítás vagy teljesítés egyéb feltételeit; az elállás feltételeit; a távközlő eszköz alapdíjtól esetlegesen eltérő díját; az ajánlati kötöttség idejét; valamint folyamatos vagy ismételt teljesítés esetében a szerződés legrövidebb időtartamát is. Ezen rendelkezéseknek Bérbeadó a honlapján keresztül tesz eleget.

Attachments:
Download this file (ASZFHolovits2019.pdf)ÁSZF 2019[ ]386 kB

Keressen személyesen

Holovits Yacht Charter

Balatonföldár, BAHART Kikötő

(Marika büfé fölött)

Amikor kereshet bennünket

Hétfőtől Péntekig: 8:00am - 5:00pm
 

Kérdezzen bátran

eva@holovits.hu
+36 20 337 0732